Türkiye'de azınlık haklarını, temel hak ve özgürlükleri ile hukukun üstünlüğünü korumayı ve savunuculuğu teşvik etmeyi amaçlayan Azınlık Hakları Akademisi, Hrant Dink Vakfı Bolis Enstitüsü tarafından, Avrupa Birliği'nin finansal desteği ile 2023 yılında hayata geçirildi.
Bu proje, özellikle etnik, dinsel ve dilsel azınlık topluluklarına mensup bireyleri ve ayrımcılığa karşı mücadele eden sivil toplum kuruluşlarını destekleyerek, azınlık haklarına erişimlerini artırmayı hedefliyor. Projenin ana hedef kitlesini sivil toplum örgütlerinde çalışanlar, akademisyenler, hukukçular, medya temsilcileri, kamu sektöründe ayrımcılıkla mücadele edenler ve insan hakları savunucuları ile azınlık gruplarından bireyler ve kurumlar oluşturuyor.
Dört yıl sürecek olan bu proje, azınlık hakları konusunda bilgilendirme, beceri ve kapasite geliştirme, farkındalık oluşturma ve farklı disiplinler arasındaki işbirliğini artırma gibi amaçları olan birçok aktivite içermektedir.
Projenin ana faaliyetleri arasında azınlık hakları alanındaki ulusal ve uluslararası düzenlemeleri, azınlık haklarının korunması ve geliştirilmesi konusundaki dünya deneyimleri, yerli halkların hakları ve Türkiye’deki azınlık hakları gibi konuların tartışıldığı uluslararası bir konferansın yapılması ve konferansta sunulan bildirilerden oluşan bir yayının hazırlanması yer alıyor. Ayrıca, azınlık hakları alanında podcast yayınları, Türkiye’deki siyasi partilerin azınlık hakları konusundaki tutumlarını inceleyen bir rapor, farkındalığı ve savunuculuğu artırmayı hedefleyen atölyeler, Azınlık Hakları Akademisi ve alt-hibe programı da projenin çıktıları arasında bulunuyor.


Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.