BOLIS: Yunanca'daki şehir anlamına gelen "polis"ten gelen,
eskiden beri Ermeniler tarafından Istanbul'a atıfta bulunurken kullanılıyor.

 

Hrant Dink Vakfı bünyesinde kurulan BOLİS Enstitüsü, Türkiye’de tarih, sosyoloji, kültür alanlarında çoğulculuğu merkezine alan, milliyetçilik, ırkçılık ve cinsiyetçilikten uzak, disiplinlerarası alternatif çalışmaların üretilmesine ve araştırmacıların yetişmesine destek olmayı amaçlayan bir birimdir. Çoğulcu ve demokratik bir tarih yazımı, kapsayıcı kültür-sanat çalışmaları, çokkültürlü soyut ve somut kültürel mirasın tanınması ve korunması amacıyla yürütülen çalışmalar için bir merkez olmayı amaçlar.

Bolis, bu amaç doğrultusunda araştırma ve inceleme çalışmaları yapmak; projeler geliştirmek ve yürütmek; raporlar, makaleler, süreli ve süresiz yayınlar hazırlamak; kütüphane ve arşiv oluşturmak; akademik ve bağımsız araştırmalar yapan kişileri ve kurumları desteklemek; seminerler, çalıştaylar, sergiler, paneller, konferanslar vb. etkinlikler düzenlemek de dahil olmak üzere, çok çeşitli yöntemler kullanmaktadır.

Hrant Dink Vakfı’nın kurulduğu yıldan beri, kuruluş felsefesinde yer alan evrensel ilkeler ışığında düzenlediği, BOLİS bünyesinde bir araya getirilen uluslararası konferanslar, Türkiye’den ve yurtdışından araştırmacıların çalışmalarını ortak bir platformda buluşturmakta, yeni sorular ve geleceğe dair yeni tahayyüller için zemin sağlamaktadır. Türkiye’nin çokkültürlü mirasını ortaya çıkarmak ve savunmak amacıyla, Türkiye topraklarındaki, Ermeniler, Rumlar, Süryaniler ve Yahudiler başta olmak üzere farklı topluluklara ait kültürel mirasın önemli bileşenleri olan kilise, sinagog, cami, cemevi, okul, manastır, hastane, yetimhane, mezarlık gibi yapıların envanterini oluşturmakta, oluşturulan envanterin korunması ve yeniden kullanımına dönük çalışmalar sürdürmekte; bunların bilinirliğinin arttırılması için yaratıcı yöntemler kullanmakta; akademik çalışmaların geniş toplumla buluşması, kitleselleşmesi ve yankı bulması için faaliyetler yürütmekte; arşivlerden ve üretilen bilgiden yola çıkarak hak odaklı yaklaşımın gelişmesine katkı sunmak amacıyla eğitim modülleri, öğrenme programları geliştirmekte ve uygulamakta, kişisel arşivleri, fotoğraf, belge ve kitapları toplayıp tasnifleyerek araştırmacıların kullanımına açmakta ve Türkiyeli Ermenilerin hafızasını arşivleyen sözlü tarih çalışmaları yürütmektedir.

BOLİS, İstanbul’un coğrafi konumu ve Ermeni kültürü ve tarihi açısından taşıdığı önem itibariyle, Türkiye’de ve yurtdışındaki Ermeni Araştırmaları alanında yapılan çalışmaların akademik niteliğinin yükselmesine katkıda bulunmak; bu alandaki araştırmacıların, çalışmalarını zenginleştirebilmeleri için Türkiye’deki ve yurtdışındaki kaynaklara ulaşmalarını sağlamak; ve Ermeni Araştırmaları alanında büyük bir önem taşıyan Batı Ermenicesinin, yok olmaya yüz tutan bir zenginlik olarak korunmasından öte, yaşayan ve değişen dünyaya uygun öğretim teknikleriyle yeni kuşaklara aktarılması için programlar düzenlemektedir.