VAKIF:
Madde 1 - Vakfın adı Hrant Dink Vakfı'dır. İşbu resmi senette sadece vakıf denilecektir.

VAKFIN MERKEZİ:
Madde 2 - Vakfın merkezi İstanbul'dadır. Vakıf gerektiğinde ilgili mevzuat çerçevesinde yönetim kurulu kararı ile yurtiçinde veya dışında şube ve temsilcilikler açabilir. Yurtiçi ve dışında vakıf, dernek ve kuruluşlarla işbirliği yapar, üst birliklere katılır veya kurulmasında yer alır.

VAKFIN AMACI:
Madde 3 - Vakıf, toplumda ekonomik, sosyal ve kültürel olarak güvenli ve sağlıklı bir ortamın ve demokratik yurttaşlık bilincine sahip, kültürel çeşitliliğe ve farklılıklara saygılı bireylerin gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlar. Bu kapsamda, kültürler arası diyaloğun artması, her türlü ayrımcılığın giderilmesi, kuşaklar arası iletişimin iyileştirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, eğitim ve iletişim olanaklarının artırılması, toplumda barış ve uzlaşma kültürünün benimsenmesi ve sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla yoksulluğun azaltılması ve özellikle çocuklar, gençler, özürlüler ve kadınlar gibi dezavantajlı kesimlerin yaşam kalitelerinin iyileştirilmesi yönünde programlar geliştirir ve hizmetler sunar.

VAKFIN FAALİYETLERİ:
Madde 4 - Vakıf, yurtiçinde ve yurtdışında gerekli gördüğü benzer amaçlı vakıflar, dernekler, diğer sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve başka organizasyonlar dahil olmak üzere her türlü kurum ve kuruluşla, özel ve tüzel kişilerle amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetleri yürütür.

a) Tarih ve kültür bilincini artırmak amacıyla toplantılar düzenler, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri yürütür, ortak tarihsel ve kültürel mirasın korunması için çalışmalar yapar.
b) Her türlü önyargı ve ayrımcılığı yok etmek üzere farklı kültürel grupların, toplulukların ortak yanlarını öne çıkarmak ve diyaloğu artırmak, karşılıklı saygı ve anlayışı öne çıkarmak üzere atölye çalışmaları, toplantılar, seminerler ve müzik ya da tiyatro gösterileri, festivaller, sergiler gibi sanatsal faaliyetler ve eğitim programları düzenler, bu tür girişimleri destekler.
c) Kültürel turizmi destekler, bu amaçla geziler, toplantılar düzenler.
d) Yoksulluk ve her türlü afet durumlarında da gençler, çocuklar, kadınlara yönelik insani yardım, barınma ile sosyal, ekonomik ve psikolojik destek sağlar.
e) Yoksulluğun giderilmesi gençler ve kadınlara yönelik meslek ve girişimcilik becerilerinin geliştirilmesi için eğitim, danışmanlık ve her türlü destek hizmeti sağlar, bu hizmetlerin nasıl verileceğinin usul ve esaslarını belirler.
f) Bakıma ve korunmaya muhtaç çocuklarla ilgili yetimhane vb. sosyal hizmetler sunar.
g) Faaliyet alanları ile ilgili çeşitli yarışmalar düzenler, teşvik ödülleri ve burslar verir.
h) Amaçları doğrultusunda her türlü bilgilendirme ve eğitim çalışmaları yapar, bu amaçla medya, üniversiteler, eğitim kurumları ve yerel yönetimlerle işbirliği yapar.
ı) Kamuoyu oluşturmak üzere kongre, seminer, sempozyum, konferans gibi süreli ya da süresiz çalışmalar yapar ya da yaptırır, karar makamları nezdinde girişimlerde bulunur. Yurtdışında da bu tür çalışmalara katılır.
i) Araştırmalar ve bilimsel çalışmalar yapar, bedelli ya da bedelsiz, süreli ya da süresiz yayınlar yapar, amaçlarına uygun olarak yapılan veya yapılacak olan yayınları destekler.
j) Amaca uygun alanlarda faaliyet gösteren kuruluşlara teknik danışmanlık, araç-gereç yardımı yapar veya yaptırır.

VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER:
Madde 5

a) Vakıf gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir yada birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir yada birçok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izin alındığında yurtdışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri aynı haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan yada olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç alma, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye yada denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.
b) İlgili yasalar ve mevzuatta belirtilen usullere uygun olarak amaçları doğrultusunda yurtiçi ve yurtdışı özel, tüzel ve gerçek kişilerle karşılıklı işbirliği ve ortak çalışmalarda bulunur, üstbirliklere katılır veya kurulmasında yer alır. Benzeri kuruluşlardan özel, tüzel ve gerçek kişilerden bağış, yardım, insan gücü desteği kabul edebileceği gibi aynı şekilde bağış, yardım ve insan gücü desteğinde bulunabilir.
c) Vakıf amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek maksadıyla yurtiçinde ve dışında sosyal tesis kurmak, işletmek veya işletmeye vermek, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre şirketler kurmak veya kurulmuş şirketlere ortak olmak, yap-işlet-devret modeli ile işletmeler kurmak veya kurdurmak ve her türlü gelir getirecek faaliyetlerde bulunmak maksadıyla iktisadi işletmeler kurar.
d) Vakıf, açıklanan hizmet ve faaliyetlerle ilgili olarak malvarlığında bulunan taşınır ve taşınmaz mallarla, sahip olduğu ve yurtiçi ve yurtdışı vakıfların, kişi ve kurumların kendisine tahsis ettiği veya ariyet olarak verdiği tüm mal ve hakları kullanabilir.

VAKFIN MAL VARLIĞI:
Madde 6 - Vakfın kuruluş malvarlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 100.000,00 (YüzBin) TL'dir.

VAKFIN ORGANLARI:
Madde 7 - Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir:

Mütevelliler Heyeti
Yönetim Kurulu
Denetim Kurulu

MÜTEVELLİLER HEYETİ:
Madde 8 - Vakfın mütevelliler heyeti, ekli listede adları yazılı ve işbu vakıf senedi altında imzaları bulunan gerçek kişilerdir. Mütevelliler heyeti üyeliğinin ölüm, istifa ya da başka bir nedenle boşalması halinde, boşalan üyelikler, mütevelliler heyeti üyelerinin teklifi ve mütevelliler heyetinin kararıyla tamamlanır.

MÜTEVELLİLER HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:
Madde 9 - Mütevelliler heyeti vakfın en yüksek karar organı olup yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

a) Yönetim kurulunu seçmek,
b) Denetim kurulunu seçmek,
c) Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile bilanço ve gelir gider tablolarını inceleyip onaylamak, denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,
d) Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
e) Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
f) Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,
g) Gerektiğinde vakıf resmi senedinde değişiklikler yapmak,
h) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.

MÜTEVELLİLER HEYETİNİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI:
Madde 10 - Mütevelli heyetinin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır. Mütevelliler Heyeti her yıl Mart ayı içinde olağan olarak toplanır. Mütevelliler heyeti ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelliler heyeti üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, İlan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların, en az onda birinin yazılı önerisi ile; senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür. Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce imza karşılığı veya üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir. 

Mütevelliler heyeti üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, en erken 7 gün sonra aynı saatte ve aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tamsayının üçte birinden (1/3) az olamaz. 

Mütevelliler heyeti karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelliler heyetinden bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz.

Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tamsayısının üçte ikisidir.

YÖNETİM KURULU:
Madde 11 - Vakıf yönetim kurulu, mütevelliler heyetince iki yıllığına seçilecek 7 asil ve 2 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin üçü mütevelli heyet dışından da seçebilir. Yönetim kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır. Yönetim kurulu ayda en az bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya (4) toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır.

Toplantı yeter sayısı 3 olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:
Madde 12 - Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır. Bu sıfatla yönetim kurulu:

a) Vakıf amaçları doğrultusunda her türlü karan alır ve uygular.
b) Mütevelliler heyetince belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetin onayına sunar.
c) Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar. 
d) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar. 
e) Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür veya genel sekreter atar, yardımcı birimler oluşturabilir, ihtiyaç duyulan personelin ataması ile görev, yetki sorumluluk ve ücretlerini tespit eder, gerektiğinde görevlerine son verir. 
f) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına, teşkilatın nasıl yapılanacağına, yurtiçi ve yurtdışında bulunan vakıf ve diğer kuruluşlarla işbirliği yapmaya, üstbirliklere katılmaya yahut kuruluşunda görev almaya, yurtiçi ve dışındaki gerçek ve tüzel kişilerden yardım almaya veya bu kuruluşlara yardımda bulunmaya karar verir. Bu hususta gereken işlemleri yapar. 
g) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar. 
h) İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

VAKFIN TEMSİLİ:
Madde 13 - Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısına devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

DENETİM KURULU:
Madde 14 - Denetim kurulu mütevelliler heyeti adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu, mütevelli heyetçe kendi içinden 2 kişi ve dışarıdan seçeceği 1 kişi olmak üzere 3 kişiden oluşur. Ayrıca 2 yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağrılır. Bu üye kalan süreyi tamamlar. Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Vakıf hesaplarının yeminli mali müşavirler tarafından da tasdik edildikten sonra hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az 15 (on beş) gün önce mütevelli heyete gönderilmek üzere yönetim kuruluna verir.

DANIŞMA KURULU:
Madde 15 - Vakıf bünyesinde icra görevi olmayan, vakfın çalışma alanlarında görüş oluşturmak, katkıda bulunmak, çalışma programlarını geliştirmek amacıyla, çeşitli konularda danışma kurulları oluşturabilir. Danışma kurullarının çalışma biçimi yönetim kurulunca çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir. Danışma kurulları, çalışmalarının sonuçlarını yönetim kuruluna rapor eder.

HUZUR HAKKI:
Madde 16 - Vakıf organlarında görev alanların yapacağı hizmetler fahridir. Ancak vakıfla ilgili yapacakları görevlere ilişkin masraftan ödenebilir. Ayrıca bir ihtisasa dayalı olarak vakfa yapacakları hizmetler karşılığında ücret almaları mümkündür. Kamu görevlilerine ücret ödenmez.

VAKFIN GELİRLERİ:
Madde 17 - Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

a) Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar. 
b) Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.
c) İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.
d) Vakıf menkul ve gayrı menkulleri ile diğer varlık ve hakların değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.
e) Yurtiçi ve yurtdışında bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak şartlı veya şartsız, nakdi ve ayni bağışlar, yardımlar.
f) Vakfın tesislerinin işletilmesinden sağlanan gelirler.
g) Yurtiçi ve yurtdışında vakıf tarafından doğrudan veya gerçek ve tüzel kişiler ile ortak olarak düzenlenen yardım kampanyalarından elde edilecek gelirler.
h) Vakıf tarafından düzenlenen balo, konser, defile ve kermes gibi her türlü sosyal organizasyonlardan elde edilecek gelirler. 
ı) Mevduat faizi, kambiyo kazançları ve diğer gelirler.

VERGİ MUAFİYETİ:
Madde 18 - Vakıf vergi muafiyeti için gerekli işlemleri yürütür. Bunun için vakıf, çalışma dönemi içinde elde ettiği brüt gelirlerin 1/3'ünü veya ilerde yasal olarak belirlenecek oranlara göre, yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile yedek akçe ayrımı ve vakıf mal varlığını artıracak yatırımlara harcamaya yetkili olup kalan 2/3'ünü ise vakıf amaç ve hizmet konularına tahsise zorunludur.

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ:
Madde 19 - Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin en az beşte birinin (1/5) yazılı teklifi ile, mütevelli heyet üye tamsayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ile yapılır.

VAKFIN SONA ERMESİ:
Madde 20 - Vakfın devamında yarar olmayacağı anlaşılır ya da Vakfın amaç ve hizmet konularının gerçekleşmesinin olanaksız hale geldiği kanısına varılırsa Mütevelliler Heyetinin oy birliğiyle alacağı kararla vakfın sona ermesine karar verilebilir. Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde vakfın tasfiyesinden arta kalan malvarlığı kurulmuş tesislerin ad ve konumlarının aynen korunması ve devam ettirilmesi koşulları ile benzer amaçlı bir vakıf veya kamu kurumuna devredilir.