Hrant Dink Vakfı destekçilerinden Dr. Alper Öktem’in girişimi ve katkılarıyla 2010 yılında hayata geçirilen Tarih Araştırma Teşvik Fonu, 1915’te sergilenen ve günümüzün anlayışıyla insan hakları savunuculuğu olarak değerlendirilebilecek vicdanlı davranışların araştırılmasını teşvik etmeyi amaçlamıştı. 2013 yılında bu fonun kapsamı genişletilerek ismi 'Tarih ve Hafıza Araştırmaları Teşvik Fonu' olarak güncellendi; 1915’te yaşananların insani boyutlarının günümüze yansımaları, sonraki nesillerde bıraktığı izler ve farklı hatırlanma biçimleri de fon tarafından desteklenecek araştırmaların kapsamına alındı.

2017 yılında Alper Öktem’in yanı sıra Harry Parsekian da Tarih ve Hafıza Araştırmaları Fonu’na katkı sağladı.

Amaç

Teşvik Fonu'nun amacı, planlanmış bir bilimsel çalışma için araştırmacılara burs vermek suretiyle, Türkiye tarihinin zor dönemlerinde, gizli kalmış vicdani ve insani davranışların araştırılmasını ve gün yüzüne çıkartılmasını sağlamak; 1915’te yaşananların nesiller-arası aktarılan izlerinin, özellikle sorumluluk, vicdan ve adalet kavramları etrafında araştırılmasının önünü açmak; her yıl bu alanda bilimsel çalışma yapan araştırmacıları teşvik etmek ve bu çalışmaların kamuoyuna ulaşmasına katkı sağlamaktır.

Kapsam

 • Aşağıdaki sorularla sınırlı olmamakla birlikte tarihin zor zamanlarında yaşananlara sorumluluk, vicdan ve adalet kavramları çerçevesinde verilen tepkileri ele alan tarih ve hafıza çalışmaları Teşvik Fonu’nun kapsamındadır.
 • 1915’te yaşananlara sorumluluk, vicdan ve adalet kavramlarından yola çıkarak verilen tepkiler neler olmuştur?
 • Ermenilere ve Ermeni varlıklarına yönelik şiddet, yok etme, gasp gibi eylemlere ve emirlere kimler, ne tür gerekçelerle direnmiş, karşı çıkmışlardır? Bu karşı çıkışların ne tür sonuçları olmuştur?
 • 1915’te yaşananların insani, toplumsal, ekonomik ve siyasi boyutları sonraki nesillerde ne tür izler bırakmıştır? Bu izlerin günümüze yansımaları nasıldır?
 • 1915’in failleri, tanıkları ve muhalifleriyle günümüz nesilleri nasıl ilişkilenmektedir?
 • Sınıf, coğrafi konum, etnik/dinsel/mezhepsel aidiyet ve toplumsal cinsiyet gibi eksenlerin 1915’e dair hafızanın şekillenmesine etkileri neler olmuştur/olmaktadır?
 • 1915’te yaşananların edebiyat, görsel sanatlar, sinema ve tiyatroya yansımaları nasıl olmuştur? Tarihsel olarak ve günümüzde, edebiyat, görsel sanat, sinema ve tiyatro eserlerine yansıyan 1915 temsilleri egemen tarih yazımı ve hafızayla nasıl ilişkilenmiş veya onlardan nasıl ayrışmıştır/ayrışmaktadır?
 • Tarihte yaşananlarla günümüz dünyası arasındaki ilişki farklı yerelliklerde nasıl ifade bulmaktadır?
 • 1915’te yaşananlara ve Ermenilerin Anadolu’dan silinen varlığına dair sorumluluk, vicdan ve adalet odaklı ne tür çalışmalar yapılmıştır/yapılmaktadır? Bunların mikro ve makro ölçekte etkileri neler olmaktadır?

Hrant Dink Vakfı, bu amaç ve kapsam doğrultusunda jüriyi oluştururken, Türkiye’de ve yurt dışında bulunan üniversiteler ve araştırma merkezleriyle işbirliği imkânlarını geliştirmeye devam edecektir.

Katılım Koşulları

 1. Başvuru, tüm araştırmacılara ve üniversite çevrelerine açıktır.
 2. Adaylar, fona yalnızca bir çalışma sunabilirler.
 3. Birden fazla kişi ortak bir çalışmayla katılabilir.
 4. Başvurular İngilizce veya Türkçe dillerinden birinde sunulmalıdır.
 5. Henüz başlamamış veya devam eden araştırma projeleri için başvuru yapılabilir. Tamamlanmış ve yayınlanmış projeler için fon başvurusu yapılamaz.
 6. Başvurular en az yedi sayfa olmalıdır.
 7. Son başvuru tarihi 08 Eylül 2018'dir.
 8. Daha önceki yıllarda Teşvik Fonu’na başvurmuş ama destek almamış olan araştırmacılar aynı veya farklı bir araştırmayla tekrar başvurabilir.

Başvuru Süreci ve İstenilen Belgeler

Başvuru dosyasında, aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması ve/veya belgelerde verilen bilgilerin doğru olmaması durumunda, başvuru geçersiz sayılır. Başvuru dosyasında bulunması gerekenler şunlardır:

 • Ayrıntılı özgeçmiş: Bilgisayarda yazılmalı, devam edilen ya da tamamlanan lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimleri, iş deneyimleri, varsa yayınlanmış eserlerle ilgili bilgiler, bu alanda çalışan ve referans olabilecek en az üç kişinin isim ve iletişim bilgileri mutlaka belirtilmelidir. Birden fazla kişinin ortak çalışmayla katılması halinde, her katılımcı özgeçmişini sunmalıdır.
 • Etik beyanname: Araştırma sürecinde ve sonrasında araştırma ve akademik yazımın temellerini oluşturan (araştırmaya katılanların zarar görmemesi, araştırmanın özgünlüğü, intihal içermemesi gibi) etik prensiplere uyulacağına dair imzalı beyanname.
 • Araştırma özeti: Araştırmanın konusu, metodolojisi ve araştırılan konuda var olan literatüre yapacağı düşünülen katkı hakkında kapsamlı bilgi içermelidir (en az yedi sayfa).
 1. Standart A4 boyutundaki sayfa, üst ve soldan üç cm, alt ve sağdan iki cm boşluk bırakılarak kullanılmalıdır.
 2. Her sayfanın sağ üst köşesine ad ve soyadı yazılmalı, sayfalar numaralandırılmalıdır.
 3. Gönderilen araştırma özetleri, varsa görsel malzemeleriyle birlikte, e-posta yoluyla, .doc veya.pdf yazılımında teslim edilebilirler. Ayrıca, araştırma özetinin basılı bir kopyası da posta adresine gönderilmelidir.

Araştırma özetleri, 8 Eylül 2018 gününe kadar e-posta ile yazışma adresine ulaştırılması gerekmektedir. Ayrıca, belgelerin posta ile de yollanması beklenir.

Değerlendirme Kriterleri

Her yıl Mayıs ayında, Yönetim Kurulu, o yılın değerlendirme jürisini oluşturur, kuruldan bir kişiyi koordinasyon ile görevlendirir. Jüri değerlendirmesinde aşağıdaki kriterleri göz önünde bulunduracaktır:

 1. Araştırma yöntemi, sunuş, kaynak gösterme gibi açılardan bilimsel çalışma ölçütlerine uygunluk,
 2. Konunun özgünlüğü ve fonun çerçevesine uygunluğu,
 3. Genel bilgilerin tekrarlanmaması, yalnızca basılmış kaynaklardan derlenmiş olmaması,
 4. Yeni araştırma ve yoğun emek ürünü olması,
 5. Gözlem gücü, araştırma derinliği ve yorum düzeyi.

Teşvik Fonu

Teşvik Fonu proje koordinatörleri, her yıl sağlanan ek destek miktarını jüriyle paylaşacak ve bu desteğin kaç kişi arasında nasıl paylaştırılacağına jüri karar verecektir. Herhangi bir yıl, Teşvik Fonu verilip verilmeyeceği, jürinin değerlendirme ve kararına bağlıdır. Jüri, Teşvik Fonu verilmeyeceğine karar verse bile, Dr. Alper Öktem, Teşvik Fonu için taahhüt ettiği kaynağı her yıl aktaracak, verilmeyen miktar Vakıf fonunda tutularak, daha sonraki yıllarda yine Teşvik Fonu için kullanılacaktır.
Değerlendirme sonucunda, birden fazla araştırma projesi Teşvik Fonu'na değer bulunursa, Teşvik Fonu bu projeler arasında paylaştırılabilir. Koordinatör, jüri değerlendirmesini en geç Eylül ayında Yönetim Kurulu’na sunar. Nihai karar, jüri değerlendirmesi doğrultusunda, Yönetim Kurulu tarafından verilir.

Haklar ve Yükümlülükler

 • Araştırmaya ve sonuçlarına dair her türlü sorumluluk ve telif hakkı araştırmacınındır.
 • Araştırmacı, araştırma süresi bitiminde, araştırmaya dair kapsamlı bir rapor sunmakla yükümlüdür. Hrant Dink Vakfı, bu raporu veya raporun bir özetini internet sitesinde yayınlama hakkına sahiptir.
 • Hrant Dink Vakfı desteklenen projelerin derlenip yayınlanmasına karar verirse fon almaya hak kazanan araştırmacılardan yayınlanmak üzere makale isteyebilir. Makalenin daha önce başka bir yerde yayınlanmış olması ve telif sorunları olması durumunda araştırmacı Hrant Dink Vakfı’nı bilgilendirmekle yükümlüdür.
 • Araştırmacı, teşvik edilen araştırmadan üretilen tüm yayınlarda Hrant Dink Vakfı Tarih ve Hafıza Araştırmaları Teşvik Fonu tarafından desteklendiğini açıkça belirtmekle yükümlüdür.

Sonuçların Açıklanması

2018 Teşvik Fonu sonuçları, Hrant Dink Vakfı internet sitesinin yanı sıra 10 Aralık 2018 tarihinde kamuoyuna duyurulacaktır.

Hrant Dink Vakfı Tarih ve Hafıza Araştırma Teşvik Fonu 2018 Jürisi
Hülya Adak (Sabancı Üniversitesi)
Taner Akçam (Clark University)
Ayşe Gül Altınay (Sabancı Üniversitesi)
Ayfer Bartu Candan (Boğaziçi Üniversitesi)
Valentina Calzolari (Université de Genève)
Edhem Eldem (Boğaziçi Üniversitesi)
Deniz Kandiyoti (University of London)
Raymond Kévorkian (Université Paris-VIII)
Kerem Öktem (University of Graz)
Arus Yumul (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

Tarih Araştırma Teşvik Fonu Destekçileri

Dr. Alper Öktem
Dr. Alper Öktem 11 Mart 1954 Dikili doğumlu. İlkokulu Burdur’da okudu. Maarif Koleji’ne Eskişehir’de başladı, Konya’da devam etti ve Kadıköy Maarif Koleji’nde bitirdi. Hacettepe Tıp Fakültesi’nden 1978 yılında mezun oldu. Almanya’da radyoloji ihtisası yaptı. Evli ve iki çocuğu var.

Harry Parsekian
Harry Parsekian 1935 yılında halen yaşamakta olduğu Watertown, Massachusetts’te doğdu. 1984 yılında dünya turuna çıkan Parsekian yıllar içinde birçok farklı ülkeyi de ziyaret etti. 1986 yılında Ağrı Dağı’nın zirvesine tırmandı. 1991’de kuşatma altındaki Ermenistan’a insanî yardım götürmek üzere gönüllü oldu ve 2006’da Ermenistan’dan Karabağ’a bisikletle seyahat etti. Ermenistan ve Türkiye’yi köşe bucak gezen Parsekian son yıllarda Türkiye-Ermenistan İlişkilerinin gelişmesi için çaba gösteriyor. Emekli bir işadamı olan Parsekian Boston’da kurulan Friends of Hrant Dink Derneği’nin başkanlığını sürdürüyor.

Yazışma Adresi

Hrant Dink Vakfı
Adres: Anarad Hığutyun Binası
Papa Roncalli Sk. No: 128 Harbiye
34373 Şişli İstanbul
Telefon: +90 212 240 3361
E-post: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
Tüm yazışmalarda yukarıdaki bilgiler kullanılmalıdır.